Opći tečaj francuskog jezika

Trajanje: 40 školskih sati

FrancaisStupnjevi: A1, A2 , B1, B2 .

U slučaju ubrzanog napretka ili dodatne individualne nastave može se preskočiti dio stupnja (posebno B1). Kandidati se upisuju na početku ili tijekom semestra ako postoji interes. Više o kompetencijama u odnosu na stupnjeve možete pročitati ovdje.

Certifikat: potvrda nakon svakog modula i svjedodžba nakon položenog završnog ispita za odgovarajući stupanj (A1, A2, B1) u skladu s europskim standardima. Kompetencije koje steknete pohađanjem tečaja francuskog  jezika možete upisati u Europsku jezičnu putovnicu i Europass životopis.

Dinamika: 2 x 2 školska sata tjedno

Veličina skupine: 4 do 6 polaznika

Trajanje nastave: 10 tjedana

Klasifikacijski ispit za upis u  opći tečaj francuskog jezika (predtestiranje za polaznike s predznanjem): molimo popuniti online predispit. Za konačno razvrstavanje u stupanj potrebno je obaviti i kratki razgovor na francuskom jeziku koji traje od 5 do 10 minuta.  Za početni stupanj predtestiranje nije potrebno. Klasifikacijskom ispitu ne moraju pristupiti kandidati koji imaju položen međunarodni ispit iz francuskog jezika, ali preporučujemo usmeno testiranje radi analize potreba. Predtestiranje je besplatno i ne obavezuje na upis.

Metoda rada: više o našoj metodi rada možete pročitati na naslovnici. U nastavi koristimo i glazbu (La nouvelle scène française,  šansone), a velika se pažnja posvećuje frankofonoj kulturi. Gostovanja izvornih govornika na nastavi. Jedanput tijekom semestra organiziramo posjete kulturnim događanjima (kazališne predstave, filmovi i sl.). Surađujemo s Odjelom za obrazovnu i lingvističku suradnju Francuskog veleposlanstva.

Nastavni materijali: Le Nouveau Taxi, Hachette i dodatni izvori u skladu sa stupnjem te ciljevima i interesima polaznika.

Polaznik je upisan u Školu stranih jezika Enbe nakon uplate prve rate ili cijelog iznosa. Više o cijenama i  popustima za upis u  opći tečaj francuskog jezika.

Nastavnica:

Mr. sc. Nataša Nikpalj-Juraić, profesorica francuskog i engleskog jezika i književnosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je engleski i francuski jezik i književnost i magistrirala u području lingvistike. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi francuskog jezika. Niz godina se bavi usavršavanjem nastavnika stranih jezika putem radionica koje je održala u Hrvatskoj i svijetu stalno istražujući najnovije i najuspješnije metode za postizanje komunikacijskih kompetencija. Posebna područja interesa su joj glazba u nastavi stranih jezika i kako olakšati učenje francuskog jezika koji mnogi smatraju teškim. Bila je savjetnica za francuski jezik. Kao stipendist Vlade Republike Francuske pohađala je seminar u Besançonu i Stage BELC u Caenu u Francuskoj.