Opći uvjeti poslovanja
Škole stranih jezika „ENBE"


Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) dopunjuju posebne pogodbe utvrđene ugovorom između ugovaratelja, s ciljem pobližeg definiranja pojedinih pojmova i odnosa, kao i načina ispunjenja obveza među ugovornim stranama, te ih obvezuju kao da su ih ugovorne stranke izrijekom uglavile u ugovor kojeg sklapaju.


1. DEFINICIJE
1.1. Cjenik je popis usluga koje pruža Škola u kojemu su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
1.2. Ispitni rok je termin unutar kojeg se održava Završni ispit, a određuje ga Škola u skladu sa svojim mogućnostima. U naknadu je uključen jedan besplatni ispitni rok, osim ako je Škola drugačije odredila svojom ponudom. Ako Polaznik ne pristupi ispitnom roku koji je bio uračunat u Naknadu, svaki daljnji Ispitni rok se naplaćuje po Cjeniku kojeg utvrđuje Škola. Škola može samoinicijativno, ili na zahtjev Polaznika organizirati i druge Ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog Ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Škola objavljivati na svojim internetskim stranicama ili na drugi dogovoreni način.
1.3. Naknada je ugovorena cijena Tečaja ili Nastavnog sata ili Nastavnih sati, ili bilo koji njen dio.
1.4. Naručitelj je svaka svaka pravna ili fizička osoba, koja je sa Školom sklopila Ugovor prema kojem treća osoba pohađa nastavu u sklopu Tečaja. Odredbe koje se u ovim Općim uvjetima odnose na Polaznika se mutantis mutandis odnose i na Naručitelja i obratno.
1.5. Nastavni sat ili sat je vremensko razdoblje na koje je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga, te osim iznimno, ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Škola i Polaznik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.
1.6. Polaznik je svaka fizička osoba koja je sa Školom sklopila Ugovor o pružanju Usluga, a koje su u opisu djelatnosti Škole i koje ista nudi u svojim promotivnim materijalima i koja je polaznik Tečaja.
1.7. Ponuda je ponuda Škole za pružanjem usluga, koju je Škola uputila pisanim putem, e-mailom, objavila na svojim internetskim stranicama ili na bilo koji drugi način koji se po zakonu ne smatra pozivom na stavljanje ponuda.
1.8. Rata je dio Naknade određen Ugovorom. Plaćanje u dijelovima odnosno Ratama je plaćanje bilo kojim sredstvom plaćanja, kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih Rata odgovara cjelokupnoj Naknadi.
1.9. Škola je Obrt za poduku i usluge „ENBE", vl. Nataša Nikpalj-Juraić, Račićeva 4, 10000 Zagreb, OIB: 79898031419.
1.10. Tečaj je usluga tečaja stranih jezika koju Škola pruža, a koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom, ili individualno, kako je određeno prema Ugovoru. Broj sati unutar Tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Škola nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a njihov program je predočen svakom Polazniku prilikom sklapanja ugovora.
1.11. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Škole i Polaznika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti Škole. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.
1.12. Usluge u smislu Općih uvjeta su sve usluge koje Škola nudi korisnicima, a prvenstveno tečajevi stranih jezika. Škola na internetskim stranicama pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža. U smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Škola odredila u Ugovoru.
1.13. Završni ispit je pisana i/ili usmena provjera znanja unutar jednog Tečaja u kojem se Polaznika ispituje poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Škola izdaje potvrdu tj. diplomu.

2. SKLAPANJE UGOVORA
2.1. Polaznici polaze Tečaj ili nastavu u skladu s ugovorom o pružanju usluga koji je sklopljen sa Školom.
2.2. Ugovor se smatra sklopljenim
2.2.1. kad su ga potpisale obje ugovorne strane, ili
2.2.2. kad je plaćena Naknada ili Rata ili bilo koji novčani iznos u znak prihvata Ponude, ili
2.2.3. kad je Polaznik prvi put pristupio pohađanju Nastavnog sata.

3. OBVEZE ŠKOLE
3.1. Škola je dužna Polazniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga Tečaj ne bi bio održan u ugovorenom terminu, Škola se obvezuje odraditi sate preostale do kraja Tečaja sukladno ostvarivoj dinamici. Škola zadržava pravo izmjene rasporeda nastave.
3.2. Škola je dužna osigurati prostor za održavanje nastave te predavača koji ima potrebne kvalifikacije, znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave. Škola zadržava pravo promjeniti predavača tijekom Tečaja.
3.3. Škola zadržava pravo raskinuti Ugovor u slučaju da prije početka održavanja određenog Tečaja za pojedinu grupu u određenom terminu ne bude prijavljen najmanje minimalan broj korisnika određen od strane Škole. U ovom slučaju, Škola može ponuditi Polazniku drugačije osmišljen Tečaj s drugačijim brojem sati i/ili Naknadom. U slučaju da Polaznik ne prihvati tako ponuđeni Tečaj, ili ako Škola ne ponudi takav Tečaj, Škola će Polazniku izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime Naknade u roku 14 radnih dana.
3.4. Škola je dužna održati Ispitne rokove koji su uključeni u Naknadu u skladu s Ugovorom i ovim Općim uvjetima. Škola će Polazniku izdati odgovarajuću diplomu/potvrdu o položenom Završnom ispitu te o stečenom znanju.
3.5. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Škole ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Škole, te isto nije ugovorna obveza Škole.

4. OBVEZE KORISNIKA
4.1. Polaznik je dužan polaziti nastavu u skladu s Ugovorom i rasporedom nastave kojeg je objavila Škola. Polaznik se obvezuje provjeriti raspored prije predviđenog početka nastave, e-mailom, telefonom ili na oglasnoj ploči ili na internetskoj stranici Škole. Polaznik nema pravo preraspodijeliti Nastavne sate u individualne sate ili sate nastave nekog drugog tečaja.
4.2. U slučaju spriječenosti Polaznika da pohađa nastavu u ugovorenim terminima i prema ugovorenom rasporedu, a koja je spriječenost nastala zbog teške bolesti Polaznika ili preseljenja iz Zagreba ili mjesta boravka kojeg je Polaznik imao u trenutku sklapanja Ugovora, Polaznik može u roku od pet dana od dana nastanka spriječenosti podnijeti zahtjev za raskidom Ugovora. Uz zahtjev Polaznik mora priložiti dokaz o bolovanju ili preseljenju. Škola može po svojoj punoj diskreciji odobriti raskid Ugovora.
4.3. Trenutkom sklapanja Ugovora za Polaznika nastaje obveza uplate cjelokupnog ugovorenog iznosa Naknade prema ugovorenoj dinamici plaćanja.
4.4. Polaznik je, osim u slučajevima kad je drugačije ugovoreno, dužan o svom trošku pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (udžbenik, bilježnica, knjige, rječnici, ...).
4.5. Polaznik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Škole. Polaznik ne smije u prostoriju škole unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.
4.6. Škola ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje stvari koje je Polaznik donio u prostorije Škole.
4.7. Polaznik je dužan paziti na imovinu Škole te istu ne smije uništiti niti oštetiti na koji način, a u suprotnom odgovara za svu izravnu i neizravnu štetu koju zbog toga Škola pretrpi.
4.8. Polaznik je dužan omogućiti neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave. U slučaju da Polaznik svojim ponašanjem otežava ili onemogući održavanje nastave, a Škola zbog tog trpi štetu, dužan ju je nadoknaditi.
4.9. Polaznik je dužan odnositi se prema osoblju Škole, polaznicima i svim trećim osobama za vrijeme boravka u prostorijama Škole ili sudjelovanja u aktivnostima organiziranima od strane Škole na primjeren i dostojanstven način uz poštivanje svih propisa i načela nediskriminacije.

5. RASKID UGOVORA
5.1. Nakon sklapanja Ugovora, Polaznik ne može odustati od Ugovora i tražiti povrat novca, osim zbog neispunjenja od strane Škole.
5.2. Neispunjenjem od strane Škole se smatra samo neispunjenje obveze iz čl. 3.1 ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Škole.
5.3. U slučaju povrede obveze iz članka 4.5 do članka 4.7 ovih Općih uvjeta, Škola ima pravo raskinuti Ugovor i udaljiti Polaznika s daljnjeg pohađanja nastave i Tečaja, pri čemu za Polaznika ostaje obveza plaćanja Naknade prema Ugovoru.

6. PLAĆANJE NAKNADE I TROŠKOVA
6.1. Plaćanjem Naknade, Polaznik ispunjava svoju novčanu ugovornu obvezu za Tečaj. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i u Ratama, a sve u skladu s Ugovorom. Plaćanje u roku određenom Ugovorom smatra se bitnim sastojkom ugovora.
6.2. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem Rate, cjelokupni neplaćeni iznos Naknade dospijeva na naplatu odmah. Škola ima pravo ne dopustiti Polazniku nastavak pohađanja nastave dok Polaznik ne plati dospjeli iznos Naknade. Škola može po svojoj punoj diskrecijskoj ocjeni dopustiti Polazniku nastavak pohađanja nastave uz plaćanje u Ratama.
6.3. U svakom slučaju neplaćanja u ugovorenom roku, Škola može Polazniku poslati opomenu zbog zakašnjenja te zadržava pravo naplatiti ugovornu zateznu kamatu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i drugim važećim propisima. Na ime troška slanja opomene Škola ima pravo obračunati naknadu od 100,00 HRK, za što će Škola ispostaviti račun. Na ime troška izračuna i naplate zatezne kamate, Škola ima pravo obračunati naknadu od 200,00 HRK, za što će Škola ispostaviti račun.
6.4. U slučaju da Škola odobri raskid Ugovora temeljem zahtjeva Polaznika zbog bolesti ili spriječenosti, Škola će obračunati naknadu na ime troškova obrade zahtjeva, obračuna i povrata novca, u iznosu od 300,00 HRK.
6.5. U slučaju da Škola odobri izmjenu termina održavanja Tečaja temeljem zahtjeva Polaznika zbog bolesti ili spriječenosti, Škola će obračunati naknadu na ime troškova obrade zahtjeva i planiranja nastave u iznosu od 300,00 HRK.
6.6. U slučaju da Polaznik iz bilo kojeg razloga nije položio Završni ispit u terminu kad je dogovoreno i koji je uključen u Naknadu, Škola će naplatiti za polaganje Završnog ispita dodatnu naknadu prema Cjeniku.

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI
7.1. Škola je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka, ispitnim zadacima i sl., te ih Škola iz komercijalnih razloga ima pravo držati kao povjerljive. Polaznik odgovara za svaku povredu autorskih prava Škole, kao što je npr. neovlašteno distribuiranje ispita ili nastavnih materijala.
7.2. Polaznik je suglasan da Škola prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima i evaluacije tečaja, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.
7.3. Polaznik je suglasan da fotografiranje od strane Škole u svrhu promoviranja i reklamiranja Škole ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije Škole na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju na internetskim stranicama, stranicama društvenih mreža, raznim glasilima, lecima, i drugim marketinškim materijalima Škole.

8. ZAVRŠNE ODREDBE
8.1. Odredbe ovih Općih uvjeta se primjenjuju na sve ugovore koje Škola sklopi s Učenicima i drugim primateljima usluga Škole, za svaku pojedinu uslugu, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor poziva na neke druge opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Škola.
8.2. Ovi Opći uvjeti se primjenjuju od dana objave na internetskim stranicama i ugovorne strane prihvaćaju da Škola može izmijeniti pojedine njihove odredbe. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Škola će izvijestiti Polaznike i korisnike usluga objavom izmjena na službenim internetskim stranicama Škole.
8.3. U slučaju spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti sporazumno. U slučaju da takvo rješenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.


23-01-2017